Voorwaarden

ONDURO

Gebruiksvoorwaarden

Amsterdam, 25 mei 2018 – Versie 1.1

De dienst “ONDURO” wordt jou via internet bij wijze van software-as-a-service aangeboden door het bedrijf ONDURO B.V. (“Aanbieder”). Aan het gebruik van ONDURO zijn onderstaande voorwaarden verbonden.

Door het afronden van de registratie voor een ONDURO account ga je akkoord met deze gebruiksvoorwarden en de privacyverklaring.

ONDURO is bedoeld voor bedrijven. Door een beheerdersaccount aan te maken, verklaar je dan ook te handelen namens het bedrijf waarvan je de naam vermeldt en bevoegd te zijn om dit te doen. Met “Klant” wordt hieronder de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld, met wie ONDURO B.V. een overeenkomst tot levering van de dienst ONDURO namens het bedrijf aangaat.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door ONDURO schriftelijk zijn aanvaard.

De term ONDURO® is een geregistreerd handelsmerk.

Definities

Aanbieder ONDURO B.V.
ONDURO De dienst, die door Aanbieder wordt aangeboden op www.onduro.com, app.onduro.com, beta.onduro.com en via de mobiele apps.
Klant De natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Aanbieder namens het bedrijf een overeenkomst aangaat tot levering van ONDURO.
Gebruiker Klant en alle natuurlijke personen, die door Klant via de uitnodigingsprocedure van ONDURO toegang wordt verleend tot ONDURO middels een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
Partner Een derde partij, die een samenwerking met ONDURO heeft gesloten om aanvullende diensten te leveren.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 ONDURO wordt Klant aangeboden ten behoeve van personeelsplanning, tijdregistratie, communicatie en aanverwante doelen binnen het bedrijf van Klant middels de via ONDURO aangeboden tools. Klant bepaalt zelf hoe Klant de tools inzet en voor welke specifieke doelen.

1.2 Om ONDURO te kunnen gebruiken, moet een Gebruiker zich eerst registreren. Nadat de registratie is afgerond, kan de Gebruiker direct op zijn account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3 Iedere Gebruiker dient de toegang tot zijn account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient men het wachtwoord strikt geheim te houden. Aanbieder mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf een gebruikersaccount na aanmelding met diens gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Klant gebeurt. Klant is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Klant bij Aanbieder heeft gemeld dat een ander het betreffende wachtwoord kent.

1.4 Met ONDURO verwerkt Klant persoonsgegevens. Aanbieder treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Klant is de verwerkingsverantwoordelijke. Klant vrijwaart Aanbieder van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden ONDURO te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is alsook het schenden van de privacy van gebruikers.

2.2 In het bijzonder is het verboden ONDURO op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst.

2.3 Indien Aanbieder constateert dat Klant bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Aanbieder zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4 Indien naar het oordeel van Aanbieder hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ONDURO of derden en/ of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Aanbieder gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Aanbieder gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6 Aanbieder kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Klant verhalen. Klant vrijwaart Aanbieder van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Aanbieder spant zich in om ONDURO beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 Aanbieder onderhoudt ONDURO actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Aanbieder dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3 Aanbieder mag de functionaliteit van ONDURO op elk moment aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Aanbieder zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Aanbieder garandeert niet, dat de software voldoet aan specifieke wensen van Klant.

3.4 Aanbieder maakt elke nacht een backup van alle middels de dienst opgeslagen gegevens. Deze backup wordt gebruikt voor herstel bij calamiteiten. Individuele gegevens kunnen niet uit de backup los ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst ONDURO, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Aanbieder. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Aanbieder, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die Klant opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft eigendom van Klant (of dat van haar Gebruikers). Aanbieder heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Klant kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3 Indien Klant informatie stuurt naar Aanbieder, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Klant haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4 Aanbieder zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via ONDURO, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Aanbieder daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Aanbieder zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gebruik van ONDURO is een vergoeding verbonden. Deze vergoeding dient – afhankelijk van het gekozen tarief – maandelijks, per kwartaal of jaarlijks vooraf of maandelijks achteraf te worden voldaan. De prijzen worden op de website van Aanbieder vermeld.

5.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

5.3 Betaling kan worden verricht via automatisch incasso of volgens de betaalinstructies op de website.

5.4 Indien Klant via een Partner lid werd van ONDURO, gelden voor Klant de afspraken omtrent vergoeding zoals door deze Partner aan Klant is gecommuniceerd. Eventuele vergoedingen moeten dan aan deze Partner worden voldaan.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Aanbieder garandeert niet, dat de dienst foutloos is. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt tot het bedrag dat Klant heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2 Aanbieder is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook is Aanbieder niet aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van personen waarvoor geen toestemming of andere grondslag bij Klant aanwezig is.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Aanbieder meldt.

6.4 In geval van overmacht is Aanbieder nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, denial-of-service aanvallen, hackactiviteiten, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra Klant voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en is tijdens de proefperiode gratis. Na verloop hiervan dient Klant door haar betalingsgegevens in te vullen voor een betaald abonnement te kiezen en op tijd te voldoen, anders wordt het account geblokkeerd en twee weken daarna volledig verwijderd.

7.2 Na de proefperiode wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst voor een periode van 1 maand. Steeds na verloop van deze periode dient Klant te betalen voor het gebruik in die periode.

7.3 Na betaling wordt de overeenkomst verlengd met wederom 1 maand, tenzij Klant heeft opgezegd. Opzegging heeft effect tegen het einde van deze periode, ongeacht de datum van opzegging.

7.4 Aanbieder kan de overeenkomst beëindigen indien geen Gebruiker achttien maanden lang heeft ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e- mailadres dat aan het beheerdersaccount van Klant gekoppeld is.

7.5 Indien Klant via een Partner lid werd van ONDURO, gelden voor Klant de afspraken omtrent duur en opzegging zoals door Partner aan Klant gecommuniceerd. Indien deze Partner Klant geen gelegenheid tot verlenging geeft, zal ONDURO Klant een aanbod doen om onder de voorwaarden van de vorige leden het gebruik voort te zetten.

7.6 Klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van de verwerkte gegevens, ook na opzegging van het account.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1 Aanbieder mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen. Dit krijgt voor Klant effect bij de eerstvolgende betaalperiode.

8.2 Aanbieder zal zich inspannen de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat Klant daar kennis van kan nemen.

8.3 Indien Klant een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Klant tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,
zullen alle geschillen in verband met Aanbieder worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Aanbieder gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Aanbieder wordt geacht juist te zijn, tenzij Klant tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 Aanbieder is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die ONDURO of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!